Tìm kiếm theo sản phẩm-Khúc xạ kế

Chọn loại khúc xạ kế

Vui lòng chọn sản phẩm từ loại phù hợp với ứng dụng.

Đo lường dễ dàng tại chỗ

Hỗn hợp

Đo với độ chính xác cao hơn

Khúc xạ kế Abbe